"> ارت - ارتینگ - سیستم ارت - سیستم ارتینگ - Earthing -earth system

کالای ارت

کالای ارت
کالای ارت

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ صاعقه گيرهای اکتيو  (ESE) ازنوع الکترونيک خازنی : اين صاعقه گيرها نسبت

به صاعقه گيرهای پسيو ، سريعتربه صاعقه واکنش نشان داده  و با ارسال جریان

رو به بالایی به سمت صاعقه ، نقطه اصابت را درفاصله حداقل 20 متر دورتر از

جایگاه درفضا ایجاد خواهند کرد لذا شعاع پوششی وسیع تری ایجاد کرده

و با نصب يک دستگاه از آن،  می توان به راحتی کل جایگاه را حفاظت نمود.

صاعقه گیر های اکتیو  داراي يک زمان واکنش  t Δهستند وجریان رو به بالایی به اندازه

ΔL= V.Δt   به سمت صاعقه ارسال می نمايند.

طبق نقطه نظر AFNOR و مطابق با استانداردNFC 17-102 ،

 درهنگام محاسبه شعاع پوششی صاعقه گير، حداکثر مقدار مجاز

 برای انتخاب مقدار DT  ،  60µS است و براساس آن حداکثر شعاع

پوششی صاعقه گیرهای اکتیو در کلاس حفاظتی 3 و دراختلاف ارتفاع 60 متر ، 120 متر می باشد.