"> ارت - ارتینگ - سیستم ارت - سیستم ارتینگ - Earthing -earth system

نرم افزار صاعقه

نرم افزار صاعقه
نرم افزار صاعقه

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ – Earthing -earth system انتخاب محافظ :

 بدون داشتن اطلاعاتي در مورد استانداردهاي ارتباطي ،

تنها با توجه به حالت انتقال ، مي توان براي خطوط سيگنال

و ارتباطي ديتا به صورت زير ، محافظهاي مناسبي را انتخاب نمود .

محافظهاي سري DIN-232 :

از اين محافظ در سيستمهايي استفاده مي شود

که انتقال ديتا از طريق مقايسه بين هر سيم با يک

نقطه مرجع مشترک انجام مي گيرد به اين نقطه مشترک مرجع معمولا زمین مي گويند .