"> صاعقه گیر پسیو - خرید و فروش ماشین Lightning arrester-passive-صاعقه گیر - پسیو

صاعقه گیر پسیو

صاعقه گیر پسیو
صاعقه گیر پسیو

Lightning arrester-passive-صاعقه گیر – پسیو مطالعه تحليلي: هماهنگ­سازي عمومي و اريستر:

مطالعه دو اریستر نوع وريستور نوع Zno و نوع فاصله هوایی پيچيدگي مسئله

هماهنگ­سازي را نشان مي­دهد. با توجه به اینکه منحني­هاي U بر حسب i

فقط در پاره­ای از موارد در دسترس هستند و برای کار در رنج­های وسیعی

از تلورانس­ها لازمست این منحنی­ها را داشته باشیم. واضح است ک

ه مطالعات تحليلي فقط براي موارد ساده انجام شده است. برای محاسبه

انرژي عبوري اريستر دوم، می­توان از شبيه­سازي استفاده کرد. حسن

اصلی این کار این است که  به مصرف کننده درک درستی از کل ماجرا می دهد.

تکنولوژي ها و روش­های فوق­الذکر در مورد اريسترها (قوانين عمومي که

در بالا ذکر شد، به خصوص معيار انرژي در بخش  6.2.6) همگی کاربردی و عملی هستند.

براي رسیدن به يک هماهنگ­سازي قابل قبول، در حالت کلی نياز به شبيه­ سازي

و يا تست­هاي انجام شده به وسيله سازنده يا توسط مصرف­کننده و يا استفاده از روش­های ساده­ زیر داریم.

ممکن است اریسترهایی با پارامترها و خصوصیات نامعلوم در داخل تجهیزات

نصب شده باشند. و با توجه به اینکه تجهیزات در طول مدت کارکرد سیستم ممکن است

عوض شوند، باید توجه داشته باشیم اریستر اصلی به خاطر عدم هماهنگی­ها بین اریستر داخلی و خارجی، تحت فشار و استرس زیاد قرار نگیرد.