"> شیر اطمینان شیر های اطمینان : سرویس کامل شیرهای اطمینان - خرید و فروش ماشین

شیر های اطمینان : سرویس کامل شیرهای اطمینان

شیر اطمینان

نقطه تنظيم شير اطمينان
تنظيم مناسب نقطه عملكرد و باز شدن شير اطمينان ، اولاً به دلايل ايمني

مذكور و ثانياً به منظور اطمينان از كاركرد شير اطمينان با حداقل صدا و

همچنين ممانعت از صدمه به شير اطمينان ضروري مي باشد.

اين نقطه نبايد بيشتر از محدوده فشار كاركرد ايمن تجهيزات باشد

قطعات یدکی شیر اطمینان

و از طرفي بايد بخاطر داشت كه تنظيم فشار آزاد سازي شير اطمينان

روي فشار کمتر هيچگونه مزيتي به همراه نخواهد داشت و تنها باعث افزايش

احتمالي دفعات باز شدن شير اطمينان و فرسوده شدن آن خواهد گشت.
تست بنچ شیر اطمینان

لپینگ شیر اطمینان