"> ارت - ارتینگ - سیستم ارت - سیستم ارتینگ - Earthing -earth system

اپلیکیشن ارت

اپلیکیشن ارت
اپلیکیشن ارت

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ – Earthing -earth system حفاظت در برابرصاعقه :

براي ايجاد يک حفاظت مناسب ، نياز به مجهز شدن با دو نوع حفاظت هستيم .:

  1. حفاظت خارجي در برابر اصابت مستقيم صاعقه با استفاده از يکي از سه سيستم زير :
  2. حفاظت داخلي در برابر اضافه ولتاژ حاصل از صاعقه در مجاورت يا برروي هادي هاي شبکه الکتريکي می باشد . حفاظت خارجي و داخلي نيازمند يک سيستم زمين مناسب جهت تخليه جريانات صاعقه است .