"> ارستر - خرید و فروش ماشین ارستر - ارسترها

ارستر

ارستر-
ارستر

ارستر – ارسترها

وظيفه شمارنده CDI-250  : وظيفه اين دستگاه شمارش تعداد دفعات

تخليه جريانهاي ناپايدار ناشي از صاعقه و سوئيچينگ مي باشد.

 جريان ناشي از صاعقه از داخل شمارنده نصب شده در مسير زمين عبور

 کرده و تعداد دفعات آن  بر روي صفحه نمايش  ثبت مي گردد .

عدم نياز به باز بيني :


بااستفاده از شمارنده CDI-250 مي توان تعداد دفعات جريان تخليه شده توسط محافظها را مشخص کرد . با نصب اين شمارنده نيازي به باز بيني نيست و تنها پيشنهاد مي گردد که به صورت چشمي محافظ را باز بيني نموده تا اگر رنگ LED آن قرمز شده باشد نسبت به تعويض آن اقدامات لازم صورت پذيرد  . در غير اين صورت محافظ به کار خود ادامه  داده و نياز به تعويض آن نمي باشد ، چرا که اضافه جريانها به آن  اندازه  زياد نبوده اند تا بتوانند به محافظ صدمه بزنند . نصب کانتر جهت کسب اطلاعات لازم در خصوص عملکرد محافظ ، مفيد مي باشد