"> Earthing system-ارت-سیستم ارتینگ-Earth -Earthing -بهترین ارت

ارت

ارت
ارت

Earthing systemارت سیستم اتصال زمین چیست ؟

 اجازه بفرمایید تا قبل از شروع این بحث کمی به اهمیت

وجود سیستم اتصال زمین بپردازیم . در جهان امروزی الکترونیک

– کامپیوتر و به طور کلی انرژی الکتریکی نقش بسیار حیاتی دارند .

این انرژی با اینکه همواره در جهت سیر بشر به پیشرفت و صعود بوده

اما استفاده از آن هم خالی از خطر نیست . بحث ایمنی در برق بحثی

کاملا پیچیده و جزو یکی از اساسی ترین معیارهای فعالیت در این رشته است .

قسمتی از مقوله ایمنی به اتصال زمین تخصیص داده شده است که نقش

امنیتی و حفاظتی را برای تجهیزات و انسان ایفا میکند . این سیستم چه

در شبکه های قدرت چه در نیروگاهها و چه در مراکزی که دارای تجهیزات الکترونیکی

و کامپیوتری هستند از ماهیتی یکسان برخوردار است . به طور کلی یک سیستم اتصال زمین از چند قسمت مهم تشکیل شده است