"> ارت - سیستم ارت - صاعقه گیر -Lightning arrester-earthing

ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

ارت – سیستم ارتصاعقه گیر -Lightning arrester تسترديجيتالی TL-5 قابل برنامه ريزی بوده و می تواند مقاومت زمين

و مقاومت ويژه خاک را به روش ونر اندازه گيری نموده و نيز ولتاژهای پارازيتی

 داخل زمين را آشکار نمايد.

درمجموع به خاطر عملکرد آسان و خودکار ، تستر TL-5  برای

 اندازه گيری سيستم های زمين پستها ، کارخانجات ، شبکه های توزيع و…

 بسيار مناسب بوده و دربهينه کردن سيستم های زمين می توان از آن ياری

 جست.

برای تست مناسب سيستم زمين با TL-5 ، می توان جريان تست را دريکی از

 فرکانس های 270 هرتز و يا 1470 هرتز انتخاب نمود.